Eksamensbesvarelse i JUS4123 Rettsfilosofi, vår 2018. Oppgaven som ble valgt lød "Om det juridiske skjønnet og styringen av det. Gjør herunder rede for begrepene avveiningsnorm og retningslinje, og for hvordan disse normtypene virker sammen. Vis hvordan begrepsapparatet kan få anvendelse både på planet for de alminnelige rettsregler og på planet for rettskildelæren." Besvarelsen ble bedømt til karakteren A.

Forhåndsvisning

1 av totalt 5 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning