Denne B-besvarelsen besvarer følgende spørsmål:

Kortsvar:
1. I dag ser en på dysleksi som en vanske som ikke kan forklares ut fra en faktor alene, men som en multifaktoriell vanske, forklar dette.
2. Gjøre rede for forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring.
4. Gjør kort rede for typiske tilleggsvansker hos barn og ungdom med atferdsforstyrrelser og drøft kort mulige årsakssammenhenger.

Langsvar:
1. Hvilken betydning har klasseledelse

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 10 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning