Profesjonsstudiet i psykologi, eksamensbesvarelse i abnormalpsykologi, PRPSYK301A, skoleeksamen: Oppgåve 1: Kva er personlegdomsforstyrringar og korleis kan desse bli forstått? Diskuter avslutningsvis kva vi meiner med kategoriske og dimensjonelle tilnærmingar til diagnostikk ved personlegdomsforstyrringar. Oppgåve 2:Gjer greie for sentrale prinsipp ved kognitiv åtferdsterapi. Oppgåve 3: Kva er ein diagnose? Drøft kva diagnostikk i psykisk helsefeltet kan gje oss og kva utfordringar som finst.

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning