Eksamen har fått karakter A og svarer på følgende spørsmål: 1. Beskriv hva som menes med affekt-priming, humørkongruens og humøravhengig hu-kommelse. Forklar hvordan affekt kan virke inn på menneskers hukommelse med utgangspunkt i disse begrepene. 3. Beskriv de viktigste argumentene i Zajonc vs. Lazarus-debatten. Hva er implikasjonene av de to ulike synene for vår forståelse av forholdet mellom affekt og kognisjon?

Forhåndsvisning

2 av totalt 16 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning