Eksamensbesvarelse i PSYK202 (metode) med karakteren A.

Del 1: kvalitativ metode. Denne oppgaven er besvart: Du skal skrive bacheloroppgave om hvordan studenter som satt i karantene alene under koronautbruddet erfarte karanteneperioden. Du vil benytte semi-strukturerte intervjuer og fortolkende fenomenologiske analyser (interpretative phenomenological analysis). Sett opp et forslag til en intervjuguide til denne problemstillingen, og drøft hva du ville lagt vekt på i intervjuet med hensyn

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 7 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning