Svarer på tidligere eksamensoppgaver i en oppgave, brukt for å øve til eksamen. Inneholder følgende eksamensoppgaver:

V2021
Hva forstår vi med begrepet gjennomtrekk (turnover)? Gjør rede for virkemidler innenfor et
motivasjonspsykologisk perspektiv som arbeidsgiver kan gjøre seg nytte av for å beholde
arbeidstakere.

V2018
Gjør rede for begrepet gjennomtrekk («turnover») og drøft hvordan bedriften kan tilrettelegge for å
unngå uønsket gjennomtrekk.

V2017
Vis mer